ارتقای کیفیت

تحصیلات عالی پیشگام با درک اهمیت موضوع و با مدنظر گرفتن بند سوم و چهارم قانون مؤسسات تحصیلات عالی به‎ منظور انکشاف ارتقای کیفیت و اعتباردهی اکادمیک، تطبیق معیار‎های کیفی و اعتباردهی به ‎طور مستمر در جلسه مورخ ۱۱، سنبله سال ۱۳۹۵ شورای علمی تحصیلات عالی پیشگام کمیته ارتقاء کیفیت را ایجاد نمود.
هدف کمیته ارتقاء کیفیت برنامه ‎ریزی و ارزیابی کیفیت فعالیت‎های مؤسسه از طریق سنجش این فعالیت‎ها و همچنین ارایه‎ی راهکارها و پیشنهاد های مناسب و کمک به برنامه ‎ریزی برای بهبود آن‎ها می‎باشد تا از لحاظ کیفیت تحصیلات عالی پیشگام در سطح ملی و منطقه یی از اعتبار مناسبی برخوردار گردد. همچنان طبق طرزالعمل ها و رهنمود های ریاست محترم تضمین کیفیت واعتبار دهی کمیته های فرعی در سطح دانشکده ها به منظور پیشبرد سازماندهی کار، نیز ایجاد شد.
بدین اساس ارتقای کیفیت یکی از مسایل مهم مورد بحث تحصیلات عالی ارزیابی گسترده و مستمر از کیفیت تدریس است. بررسی نحوه ارزیابی کیفی صنف در دستور کار همه پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلی جهان قرار دارد و به تاسی از حکم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان مبنی بر اینکه دولت نهاد های تحصیلات عالی عمومی و تخصصی را تاسیس نماید و در این قانون بر انکشاف برنامه های آموزشی موثر و متعادل تاکید گردیده است.
شیر کردن :