دیدگاه و ماموریت مؤسسه

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی پیشگام مصمم است برای تقویت، انکشاف و تطبیق نظام تحصیلی با کیفیت از طریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات کادر های مسلکی متخصص و متعهد را در جامعه تقدیم نماید.

ماموریت

مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی پیشگام در حال حاضر به تربیه کادر های علمی، مسلکی ومتخصص که توسط کادر های مجرب و با ظرفیت اکادمیک رهبری میشود؛ مصروف بوده و بصورت فعالانه در بلند بردن سطح کیفیت دانش مسلکی در پیشرفت و ترقی کشور خود را متعهد میداند.

شیر کردن :