معاونت امور محصلان

تعهدنامه محصل

۱. احترام و پابندی به اساسات و شعائر دین مقدس اسلام.

۲. رعایت از قوانین اساسی و تمام قوانین نافذه کشور.

۳. رعایت از تمام لوایح مقرره ها مصوبات و فیصله نامه.

۴. احترام به هیأت رهبری و تمام استادان و منسوبین موسسه.

۵. احترام به آزادی بیان با در نظر داشت معیار های قبول شده.

۶. احترام متقابل به محصلان مؤسسه و برقراری روابط حسنه و اکادمیک با  همصنفان.

۷. رعایت نظم و دسپلین در داخل مؤسسه، صنوف درسی و لیله ها.

۸. همکاری با اداره در امر نظافت و پاکی صحن مؤسسه و خصوصاً صنوف درسی.

۹. اجتناب از هر نوع اعمال ضد کرامت انسانی .

۱۰ . اجتناب از هر نوع فعالیت های تخریب کارانه و اعمال ضد بشری.

۱۱ . اجتناب از استعمال هر نوع دخانیات و مسکرات.

۱۲ . اجتناب از هر نوع تعصبات قومی، لسانی، مذهبی و غیره.

۱۳ . خود داری از کاربرد آرایش در محیط مؤسسه.

۱۴ . خود داری از گشت وگذار بی جا و بی مورد در داخل مؤسسه.

۱۵ . خود داری از هر نوع فعالیت های سیاسی و گروهی در داخل موسسه.

۱۶ . خود داری از هونوع عمل زشت و خشونت زا که باعث بدامنی،

۱۷ . حفاظت از وسایل، لوازم و سرسبزی مؤسسه.


شیر کردن :